Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt oddać w Państwa ręce raport „Młodzi 2018” – efekt wielomiesięcznych prac kilkunastu ekspertów, podejmujących próbę scharakteryzowania sytuacji współczesnej młodej generacji a także określenia możliwości i wyzwań, jakie czekają na ludzi wchodzących w dorosłe życie. "Młodych 2018" cechuje różnorodność – każdy tekst to indywidualne, autorskie podejście do tematu zarówno pod względem struktury, warsztatu, wykorzystywanych źródeł czy stosowanego języka.

Życzę Państwu przyjemnej lektury!Zakończenie

  1. Rekomendacje (Michał Boni)

Autorzy

dr Michał Boni

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, były wykładowca w Katedrze Kultury Polskiej UW. Poseł na Sejm I kadencji, Minister Pracy i Polityki Socjalnej (1991) odraz sekretarz stanu (1991-1993). Pomysłodawca i szef zespołu do spraw programowania prac rządu, a od 2009 roku Komitetu Stałego Rady Ministrów. Twórca koncepcji i pierwszy zwierzchnik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Obecnie deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Prywatnie, miłośnik prozy Hrabala i muzyki poważnej.

prof. zw. dr hab. Krystyna Szafraniec

Pracuje w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu, badaczka edukacji, pokoleń i społecznej zmiany. Kierownik projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych) poświęconych tej problematyce. Autorka rządowego raportu Młodzi 2011 oraz paru innych książek, m.in. Młode pokolenie a nowy ustrój (2010), Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji (2012), Zmiana warty. Młode pokolenia a transformacje we wschodniej Europie i Azji (2017). Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS), Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA), Rady Programowej Instytutu Obywatelskiego i Rady Programowej Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy. W chwilach wolnych żegluje.

dr Dominik Batorski

Socjolog i data scientist łączący pracę naukową w ICM UW z działalnością doradczą i biznesową. Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Sotrender. Specjalizuje się w badaniach sieci spo-łecznych, oraz procesów zachodzących w sieciach, w tym interakcji ludzi z treściami i dyfuzji informacji. Naukowo zajmuje się także badaniem zmian społecznych i gospodarczych związanych z upowszechnieniem nowych technologii. Jest współautorem badań Diagnoza społeczna i Cyfrowa gospodarka. Od 2014 organizuje meetupy Data Science Warsaw.

prof. dr hab. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) oraz kompetencji i warunków pracy nauczycieli. Był reprezentantem Polski w konsorcjach międzynarodowych dotyczących cyberprzemocy; wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży oraz European Network for Problematic Usage of the Internet. Autor wielu publikacji, w tym „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” oraz „Agresja elektroniczna i cyberbully-ing jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.

Barbara Michalska

Pedagożka, socjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna, certyfikowana terapeutka ręki. Współzałożycielka i trenerka fundacji EduKABE. Prowadzi zajęcia z zakresu wyznaczania dziecku granic w oparciu o szacunek i zrozumienie oraz szkoleń z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu. Trenerka w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Edukatorka w ramach projektu: Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Trenerka w zakresie „Bezpieczeństwo online dzieci i młodzieży z grupy ryzyka” w ramach projektu SocialWeb SocialWork. Współtwórczyni: „Karty do diagnozowania gotowości szkolnej” i „Wychowanie do życia w cyfrowym świecie. Przewodnik dla nauczycieli i nie tylko”.

Ignacy Niemczycki

Współkoordynator Frontu Europejskiego, nieformalnej koalicji organizacji pozarządowych. Specjalista od komunikacji i spraw europejskich. Pełnił obowiązki dyrektora komunikacji korporacyjnej IKEA w Polsce. Pracował jako analityk ds. europejskich Polityki Insight. Były urzędnik UKIE i MSZ zajmujący się negocjacjami wieloletnich ram finansowych UE. Absolwent Uniwersytetu Bocconi (zarządzanie) i Lancaster (socjologia). Od lat wegetarianin, miłośnik zwierząt, od niedawna rolnik na Mazurach.

dr hab. Paweł Kaczmarczyk

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami (Uniwersytet Warszawski) i adiunktem w Katedrze Demografii Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Jest członkiem Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk i wielu gremiów eksperckich oraz doradczych. Współpracuje z OECD i Bankiem Światowym. W latach 2008-2011 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują uwarunkowania i konsekwencje migracji zarobkowych (ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej), migracje osób wysoko wykwalifikowanych, ekonomię rynku pracy, demografię i problematykę polityki migracyjnej. Wielbiciel kultury wszelakiej.

Krzysztof Kutwa

Badacz i analityk społeczno-gospodarczy. W swojej karierze zawodowej związany był m.in. z Deloitte czy Polityką Insight, a obecnie z Polskim Instytutem Ekonomicznym.Współpracował także z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego przy opracowaniu nowatorskiego w skali europejskiej, ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Pisze na Uniwersytecie Warszawskim pracę dyplomową o tym, jak silna występuje zależność między ukończonym przez absolwentów uczelni wyższych kierunkiem a podejmowaniem przez nich aktywności zawodowej w danej branży. W wolnych chwilach gra na skrzypcach.

dr hab. Piotr Długosz

Pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W swojej pracy badawczej zajmuje się problemami nierówności edukacyjnych, przemianami wśród wiejskiej młodzieży, strategiami życiowymi młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim i analizą integracji studentów ukraińskich uczących się w Polsce. Brał udział jako ekspert w projekcie: Urzędu Miasta Krakowa: ,,Diagnoza Krakowskiej Młodzieży"; Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ,,Młodzież wyzwaniem służb społecznych". Członek Zarządu Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

dr hab. Małgorzata Michel

Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykładowczyni akademicka, mediatorka, trenerka, streetworkerka. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek poświęconych profilaktyce społecznej i resocjalizacji nieletnich, gangom młodzieżowym, streetworkingowi i lokalnemu systemowi profilaktyki społecznej, m. in. Streetworking- aspekty teoretyczne i praktyczne (2011); Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich (2013); Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna (2016).

dr Iwona Chmura-Rutkowska

Pedagożka, socjolożka. Adiunktka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Bada i analizuje społeczno-kulturowe uwarunkowania kształtowania(się) tożsamości rodzajowej (gender), problem przemocy ze względu na płeć oraz dyskursy kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach i podręcznikach szkolnych oraz potocznych narracjach. Realizuje projekty badawcze, edukacyjne i społeczne z zakresu problematyki dotyczącej stereotypów i dyskryminacji ze względu na płeć. Współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji równościowej. Autorka zajęć i warsztatów antydyskryminacyjnych dla nauczycieli/ek oraz młodzieży.

dr Marta Mazurek

Pracownik Instytutu Językoznawstwa UAM, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Współredaktorka raportu "Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport" (I. Chmura-Rutkowska, M. Duda, M. Mazurek i A. Sołtysiak-Łuczak, Warszawa, 2016). Jako pełnomocniczka prezydenta Poznania ds przeciwdziałania wykluczeniom zainicjowała finansowanie z budżetu miasta zajęć antydyskryminacyjnych w poznańskich szkołach oraz unikatową miejską platformę internetową poświęconą poznaniankom i inicjatywom na rzecz kobiet ONEPoznań.

dr hab. Violetta Kopińska

Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze: edukacja obywatelska, demokratyczna, równościowa, antydyskryminacyjna. Autorka publikacji naukowych, w tym książki „Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych” (2017). Współredaktorka książki „Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego "Analiza krytyczna”.

Katarzyna Mortoń

Politolożka doświadczona w rozwijaniu zdolności operacyjnych III sekora. Założycielka Middle East and North Africa Committee, była członkinni a obecnie doradczyni Zarządu Głównego European Youth Press. Organizowała projekty budujące umiejętności w obszarze jakościowego dziennikarstwa na terenie EU, Bałkan i Bliskiego Wschodu. W latach 2015 - poł. 2018 Pełnomocniczka Zarządu Głównego KOD. Blogerka polityczna. Twórczyni międzynarodowej marki ''Partyrobics® Fitness'' - zajęć grupowych, które łączą elementy clubbingu, tańca i fitnessu. Autorka innowacyjnych metod treningowych ''ciała ekspresywnego'', rozwijająca sieć instruktorek.

dr hab. Piotr Kulas

Doktor habilitowany nauk społecznych, socjolog i historyk idei. Pracuje na Wydziale „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką polskiej inteligencji, elit, demokracji oraz partycypacją obywatelską. Opublikował m.in. „Inteligenckość zaprzeczona. Etos i tożsamość młodych inteligenckich elit” (2017); „Rozmowy o inteligencji” (2016); „Turniej Garbusów. Problematyka tożsamości w twórczości Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza (2009); Wspólnie z Pawłem Śpiewakiem zredagował m.in. książkę „Od inteligencji do postinteligencji. Wątpliwa hegemonia” (2018). Uprawia narciarstwo alpejskie.

dr Maja Brzozowska-Brywczyńska

Socjolog, tłumacz, adiunkt w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu, podwójna mama. Naukowo zajmuję się analizą możliwości, form, obszarów i problemów związanych z dziecięcą partycypacją w życiu publicznym i społecznym, jestem entuzjastką dobrze zaprojektowanych placów zabaw, promuję ideę dziecięcego obywatelstwa. W wolnych chwilach angażuję się w projekty społeczne i artystyczne, zwłaszcza związane z przestrzeniami zabawy i sprawczości. Od kilku lat współtworzę program Wolno Dzieciom w ramach teatralnego Malta Festival.

dr Eliza Kącka

Absolwentka filologii polskiej i Akademii Artes Liberales. Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Uczy historii literatury drugiej połowy XIX i początków XX wieku, a także teorii literatury i poetyki. Czytelniczka i recenzentka literatury najnowszej. Członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Autorka prozy niskorozmiarowej i eksperymentatorka w tej dziedzinie (Elizje wydał krakowski Lokator). Udziela się i wspiera, prowadząc spotkania literackie, kooperując społecznie z kilkoma liceami. Prywatnie mama Dobromiły.

dr hab. Mikołaj Herbst

Adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach z dziedziny ekonomii edukacji oraz regionalistyki. Ojciec dwóch córek. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją, w tym z Edukacyjną Fundacją im. Prof. Romana Czerneckiego, Forum Dialogu, Fundacją Szkoła Liderów. W wolnych chwilach – muzyk i narciarz.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij poniższy formularz! :)